Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Artur  Krasucki

Artur Krasucki

Wiceprzewodniczący

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy stała Uchwała nr I / 6 w sprawie powołania składu Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-20 glos II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /17/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /18/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /19/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /20/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /21/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /22/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /23/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /23/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /24/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /25/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /26/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /28/2018 II sesja Rady Gminy za
2019-02-04 Zatwierdzenie POM. miejscowości Stara Dąbrowa na lata 2019-22 III sesja Rady Gminy
2019-02-04 W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Parlinie III sesja Rady Gminy
2019-02-22 uchwała nr IV/31/2019 - plan pracy Rady Gminy na 2019r. IV/2019 za
2019-02-22 Uchwała nr IV/32/2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r,. IV/2019 za
2019-02-22 uchwała Nr IV/33/2019 w sprawie zatwierdzenia pklanu pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy na 2019r. IV/2019 za
2019-02-22 UchwałaNr IV/34/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2019r. IV/2019 za
2019-02-22 uchwała nr IV/35/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg,Wniosków i Petycji na 2019r. IV/2019 za
2019-02-22 uchwała nr IV/36/2019r. w sprawie przyjecia sprawozdania z pracy rady Gminy za 2018r. IV/2019 za
2019-02-22 uchwała nr IV/37/2019 w sprawie przyjecia sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy na 2018r. IV/2019 za
2019-02-22 uchwałaNr IV/38/2019 w sprawie przyjecia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty,Kultury i Sportu za 2018r. IV/2019 za
2019-02-22 uchwała nr IV/39/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie sołtysa miejscowości Załęcze IV/2019 za
2019-02-22 uchwałaNr IV/40/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia miedzygminnego na powierzenie Gmini-Miasto Starghard przez Gminę Stara Dąbrowa zadania publicznego w zakresie prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu gminy Stara Dąbrowa IV/2019 za
2019-02-22 uchwałaNr IV/41/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach połozonych na terenie gminy Stara Dąbrowa IV/2019 za
2019-02-22 uchwała Nr IV/42/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024 IV/2019 za
2019-02-22 uchwałaNr IV/43/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Dąbrowa na rok 2019 IV/2019 za
2019-02-22 uchwałaNr IV/44/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 IV/2019 za
2019-02-22 uchwała nr IV/45/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027 IV/2019 za
2019-02-22 uchwała Nr IV/46.2019 w spr.ustalenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz max.kwoty dofinansowania opo lkat pobieranych przez uczelnie za kształecnie nauczycieli w 2019r. IV/2019 za
2019-02-22 uchwała nr IV/47/2019 w sprawie zamiaru utworzenia Filii szkoły Starej Dabrowy w Parlinie IV/2019 za
2019-03-29 V/48/2019 - Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi V/2019 za
2019-03-29 V/49/2019 - Regulamin cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Dąbrowa V/2019 za
2019-03-29 V/50/2019- Nadania nazwy istniejącemu pomnikowi przyrody V/2019 za
2019-03-29 V/51/2019 - Zamiaru połączeniasamorządowych instytucji GBP i GCK w Starej Dąbrowie V/2019 za
2019-03-29 V/52/2019 -Zmiany w budżecie gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 V/2019 za
2019-03-29 V/53/2019 - Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Stara Dabrowa na lata 2019-2027 V/2019 za
2019-03-29 V/54/2019 - Przyjecia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018roku oraz potrzeb zwiazanych z realizacją zadań w roku 2019 V/2019 za
2019-04-26 uchwała 55/2019 VI/2019 za
2019-04-26 uchwała 56/2019 VI/2019 za
2019-04-26 uchwała 57/2019 VI/2019 za
2019-04-26 uchwała 57/2019 VI/2019 za
2019-04-26 uchwała 58/2019 VI/2019 za
2019-04-26 uchwała 59/2019 VI/2019 za
2019-04-26 uchwała 60/2019 VI/2019 za
2019-04-26 uchwała 61/2019 VI/2019 za
2019-04-26 uchwała 62/2019 VI/2019 za
2019-04-26 uchwała 63/2019 VI/2019 za
2019-04-26 uchwała 64/2019 VI/2019 za
2019-04-26 uchwała VI/55/2019 VI/2019 za
2019-05-31 Uchwała Nr VII/69/2019 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,restaruratorskie i roboty budowlane przy zabytkjowym kościele filialnym p.w.św.Katarzyny w miejscowości Rosowo gmina Stara Dąbrowa VII/2019 za
2019-05-31 uchwała 65/2019 VII/2019 za
2019-05-31 uchwała VII/66/2019 VII/2019 za
2019-05-31 Uchwała VII/67/2019 zmiany w budżecie gminy VII/2019 za
2019-05-31 Uchwała Nr VII/68/2019 WPF VII/2019 za
2019-05-31 uchwała VII/69/2019 dotacja Rosowo VII/2019 za
2019-05-31 Uchwała Nr VII/66/2019 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego,leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,wyznaczenia inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso, VII/2019 za
2019-05-31 Uchwała Nr VII/66/2019 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego,leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,wyznaczenia inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso, VII/2019 za
2019-06-28 uchwałaVIII.70.2019 wotum zaufania VIII/2019 za
2019-06-28 Uchwała VIII/71/2019 sprawozdanie finasowe VIII/2019 za
2019-06-28 Uchwala VIII.72/2019 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018r. VIII/2019 za
2019-06-28 Uchwała VIII/73/2019 odwołania Skarbnika Gminy VIII/2019 przeciw
2019-06-28 uchwała VIII/74/2019 powołania skarbnika Gminy VIII/2019 za
2019-06-28 Uchwała VIII/75/2019 zespół do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników VIII/2019 za
2019-06-28 Uchwała VIII/2019 zmiany w budżecie gminy Stara Dąbrowa na 2019r. VIII/2019 za
2019-06-28 Uchwała VIII/76/2019 VIII/2019 za
2019-06-28 VIII/77/2019 VIII/2019 za
2019-06-28 VIII/78/2019 VIII/2019 za
2019-06-28 VIII/80/2019 odstąpienie od trybu przetargowego VIII/2019 za
2019-06-28 VIII/81/2019 VIII/2019 za
2019-06-28 VIII/82/2019 zmiana samorządowej instytucji kultury GCK i zmiany jej statutu VIII/2019 za
2019-08-09 Uchwała Nr IX/83/2019 IX sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2019-08-09 Uchwała Nr IX/94/2019 IX sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2019-08-30 X/85/2019 zmiany w budżecie gminy Stara Dabrowa na rok 2019 X/2019 za
2019-08-30 X/86/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Stara Dabrowa na lata 2019-2027 X/2019 za
2019-08-30 X/87/2019 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budwlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Ofiarowania NMP w miejscowości Łęczyca gmina Stara Dabrowa X/2019 za
2019-08-30 zm.uchwałę Nr XIX/130/2016 Rady Gminy w Starej Dabrowie z dnia 09 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Stara Dąbrowa X/2019 za
2019-08-30 ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołąch na terenie gminy Stara Dąbrowa X/2019 za
2019-08-30 ustalenia wstępneju lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Stara Dabrowa w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Chlebowo X/2019 za
2019-09-26 XI/93/2019 przyjecia założeń do planu Zaopatrzenia w Ciepło,Energie Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Stara Dąbrowa XI/2019
2019-09-26 XI/94/2019 przyjecia Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gm.Stara Dabrowa na lata 2019-2023 XI/2019
2019-09-26 XI/95/2019 dotacja na prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. św. Stanisława Męczennika w m. Krzywnicca gm. Stara Dąbrowa XI/2019
2019-09-26 XI/96/2019 postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne XI/2019
2019-09-26 XI/97/2019 ustalenia zasad uzywania herbu gminy Stara Dąbrowa XI/2019
2019-09-26 Uchwała Nr XI/98/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027 XI/2019
2019-09-26 Uchwała Nr XI/92/2019 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stara Dąbrowa na lata 2019- 2022 z perspetywą na lata 2023 - 2026 XI/2019
2019-10-25 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Stara Dabrowa na lata 2019-2027 XII/2019 za
2019-10-25 zmiany w budżecie gminy Stara Dąbrowa na 2019r. XII/2019 za
2019-10-25 Uchwała Nr XII/ /2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019-2024 XII/2019 za
2019-10-25 Uchwała XII/101/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy XII/2019 za
2019-10-25 uchwała XII/ 102/2019 powołania skarbnika Gminy XII/2019 za
2019-10-25 Uchwała Nr XII/ 103 /2019 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2020 rok XII/2019 za
2019-10-25 Uchwała Nr XII/ 104 /2019 w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowosci na lata 2017-2022 XII/2019 za
2019-10-25 Uchwała Nr XII/ 105 /2019 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej XII/2019 za
2019-10-25 Uchwała Nr XII/ 106 /2019 w sprawie powołania zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej XII/2019 za
2019-10-25 Uchwała Nr XII/ /2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie montażu oświetlenia drogi nr 408/8 w miejscowości Stara Dąbrowa XII/2019 przeciw
2019-10-25 Uchwała Nr XII/ 108 /2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych XII/2019 za
2019-10-25 Uchwała Nr XII/ 109 /2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019-2023 XII/2019 za
2019-10-25 Uchwała Nr XII/ 107 /2019 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej XII/2019 za
2019-10-25 uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanaliacyjnych będących w posiadaniu PUWiS sp. zo.o.w Nowogardzie na lata 2019(IV kw.) - 2022 XII/2019 za
2019-10-25 XII/99/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Stara Dąbrowa na 2019r. XII/2019 za
2019-11-29 XIII/ /2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 XIII/2019 za
2019-11-29 XIII/ /2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027 XIII/2019 za
2019-11-29 XIII/ /2019 w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg których zarządcą jest Gmina Stara Dąbrowa XIII/2019 za
2019-11-29 XIII/2019 Program nad zabytkami XIII/2019 za
2019-11-29 XIII/ /2019 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich XIII/2019 za
2019-11-29 XIII/2019 postanowienie o odbieraniu odpadow komunalnych od włas XIII/2019 za
2019-11-29 XIII/2019 metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami XIII/2019 za
2019-11-29 XIII/2019 wzór deklaracji o wyskości opłaty za gospod. odpadami XIII/2019 za
2019-11-29 XIII/2019 zmiana uchwały XI/88/2015 XIII/2019 za
2019-11-29 XIII/2019 Program współpraca z orgazniacjami pozarzadowymi XIII/2019 za
2019-11-29 XIII/ /2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych z uwzględnieniem pierwszeństwa na rzecz najemców XIII/2019 za
2019-12-20 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030 XIV/2019 za
2019-12-20 uchwalenia budżetu gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 XIV/2019 za
2019-12-20 zmiany budżetu gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 XIV/2019 za
2019-12-20 ustalenia wykazu wydatków,które nie wygasają z końcem roku budżetowego XIV/2019 za
2019-12-20 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania rodziny na lata 2020-2022 XIV/2019 za
2019-12-20 przyjęcia |Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Stara Dąbrowa na rok 2020 XIV/2019 za
2019-12-20 zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg,Wniosków i Petycji na 2020 rok XIV/2019 za
2019-12-20 zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty,Kultury i Sportu na 2020r. XIV/2019 za
2019-12-20 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy na rok 2020 XIV/2019 za
2019-12-20 zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok XIV/2019 za
2019-12-20 przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Skarg,Wniosków i Petycji za 2019r. XIV/2019 za
2019-12-20 zatwierdzenia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty,Kultury i Sportu za 2019r. XIV/2019 za
2019-12-20 przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy za 2019r. XIV/2019 za
2019-12-20 przyjęcia sprawozdania z pracy Rady Gminy za 2019r. XIV/2019 za
2019-12-20 przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich XIV/2019 za
2019-12-20 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty XIV/2019 za
2020-02-27 wyrażenia zgody na nabycie prawa własności ruchomości XV Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-02-27 uchylenia uchwał o porzystapieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego XV Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-02-27 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, niezamieszkałej, do których zaliczamy domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XV Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-02-27 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XV Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-02-27 zmiany Statutu Gminy Stara Dąbrowa XV Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-02-27 przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za 2019 r XV Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-02-27 zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej XV Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-02-27 ustalenia ryczałtowych diet w formie ryczałtudla radnych gminy oraz zwrot kosztów podrózy służbowych radnych gminy XV Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-02-27 ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa na terenie gm. Stara Dąbrowa na rok szkolny 2019/2020 w celu zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu XV Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-02-27 zmiany chwały Nr XIII/120/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia XV Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-02-27 zmiany w budżecie gminy Stara Dąbrowa na 2020 rok XV Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-02-27 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030 XV Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-02-27 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Stara Dąbrowa dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców XV Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-04-24 zmiany w budżecie gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 XVI Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-04-24 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030, XVI Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-04-24 Niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy XVI Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-04-24 Przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 roku oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2020, XVI Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-04-24 Przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filjalnym p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tolczu gmina Stara Dąbrowa XVI Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-04-24 Przyznania dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filjalnym p.w.św. Katarzyny w miejscowości Rosowo gmina Stara Dąbrowa XVI Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-04-24 Przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego w Parlinie gmina Stara Dąbrowa, XVI Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-04-24 Przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filjalnym p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w miejscowości Krzywnica gmina Stara Dąbrowa, XVI Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-04-24 Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa XVI Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-05-29 zmiany uchwały Nr XVIII/167/2009 Rady Gminy Stara Dą browa z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Stara Dąbrowa, XVII Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-05-29 przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na pomnikach przyrody, XVII Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-05-29 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, XVII Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-05-29 uchwalenia Regulaminu określającego zasadyy udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszcalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stara Dąbrowa, XVII Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-05-29 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połozonych w obrębie Kicko gmina Stara Dąbrowa, XVII Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-05-29 Przyjęcia XVII Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-05-29 zmiany uchwały Nr XVI/160/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa, XVII Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-05-29 zmiany budżetu gminy Stara Dąbrowa na rok 2020. XVII Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-05-29 zmiany uchwały Nr XVIII/167/2009 Rady Gminy Stara Dą browa z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Stara Dąbrowa, XVII Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-06-26 udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Stara Dąbrowa XVIII Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-06-26 przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Stara Dąbrowa za rok 2019 XVIII Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-06-26 absolutorium Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 XVIII Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-06-26 wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości (działka nr 22/1) XVIII Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-06-26 wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości (działka nr 15/13) XVIII Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-06-26 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa XVIII Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-06-26 zmiany uchwały Nr II/22/2018 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Stara Dąbrowa XVIII Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-06-26 przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Stara Dąbrowa XVIII Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-06-26 przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stara Dąbrowa XVIII Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-06-26 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi XVIII Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-06-26 zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 XVIII Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-06-26 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030 XVIII Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-08-28 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów na terenie Gminy Stara Dąbrowa XIX Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-08-28 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych studentów z terenu Gminy Stara Dąbrowa XIX Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-08-28 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Stara Dąbrowa na rok szkolny 2020/2021 w celu zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu dzieci do szkół XIX Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-08-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok XIX Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-08-28 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020 -2030 XIX Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-09-25 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/297/2018 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Stara Dąbrowa XX Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-09-25 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa. XX Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-09-25 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie. XX Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-09-25 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/163/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Stara Dąbrowa. XX Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-09-25 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. XX Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-09-25 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat gminnych nieruchomości służących zbiorowemu odprowadzaniu ścieków oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. XX Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-09-25 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020. XX Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-09-25 uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020 - 2030. XX Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-10-14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020. XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za
2020-10-14 uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020 - 2030. XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Stara Dąbrowa za