Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Iwona  Tywoniuk

Iwona Tywoniuk

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: wygaśnięcie mandatu

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-20 glos II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /17/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /18/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /19/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /20/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /21/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /22/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /23/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /23/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /24/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /25/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /26/2018 II sesja Rady Gminy za
2018-12-20 Uchwała nr II /28/2018 II sesja Rady Gminy za
2019-02-04 Zatwierdzenie POM. miejscowości Stara Dąbrowa na lata 2019-22 III sesja Rady Gminy za
2019-02-04 W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Parlinie III sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-02-22 uchwała nr IV/31/2019 - plan pracy Rady Gminy na 2019r. IV/2019 za
2019-02-22 Uchwała nr IV/32/2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r,. IV/2019 za
2019-02-22 uchwała Nr IV/33/2019 w sprawie zatwierdzenia pklanu pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy na 2019r. IV/2019 za
2019-02-22 UchwałaNr IV/34/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2019r. IV/2019 za
2019-02-22 uchwała nr IV/35/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg,Wniosków i Petycji na 2019r. IV/2019 za
2019-02-22 uchwała nr IV/36/2019r. w sprawie przyjecia sprawozdania z pracy rady Gminy za 2018r. IV/2019 za
2019-02-22 uchwała nr IV/37/2019 w sprawie przyjecia sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy na 2018r. IV/2019 za
2019-02-22 uchwałaNr IV/38/2019 w sprawie przyjecia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty,Kultury i Sportu za 2018r. IV/2019 za
2019-02-22 uchwała nr IV/39/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie sołtysa miejscowości Załęcze IV/2019 za
2019-02-22 uchwałaNr IV/40/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia miedzygminnego na powierzenie Gmini-Miasto Starghard przez Gminę Stara Dąbrowa zadania publicznego w zakresie prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu gminy Stara Dąbrowa IV/2019 za
2019-02-22 uchwałaNr IV/41/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach połozonych na terenie gminy Stara Dąbrowa IV/2019 za
2019-02-22 uchwała Nr IV/42/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024 IV/2019 za
2019-02-22 uchwałaNr IV/43/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Dąbrowa na rok 2019 IV/2019 za
2019-02-22 uchwałaNr IV/44/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 IV/2019 za
2019-02-22 uchwała nr IV/45/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027 IV/2019 za
2019-02-22 uchwała Nr IV/46.2019 w spr.ustalenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz max.kwoty dofinansowania opo lkat pobieranych przez uczelnie za kształecnie nauczycieli w 2019r. IV/2019 za
2019-02-22 uchwała nr IV/47/2019 w sprawie zamiaru utworzenia Filii szkoły Starej Dabrowy w Parlinie IV/2019 wstrzymał się
2019-03-29 V/48/2019 - Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi V/2019 za
2019-03-29 V/49/2019 - Regulamin cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Dąbrowa V/2019 za
2019-03-29 V/50/2019- Nadania nazwy istniejącemu pomnikowi przyrody V/2019 za
2019-03-29 V/51/2019 - Zamiaru połączeniasamorządowych instytucji GBP i GCK w Starej Dąbrowie V/2019 za
2019-03-29 V/52/2019 -Zmiany w budżecie gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 V/2019 za
2019-03-29 V/53/2019 - Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Stara Dabrowa na lata 2019-2027 V/2019 za
2019-03-29 V/54/2019 - Przyjecia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018roku oraz potrzeb zwiazanych z realizacją zadań w roku 2019 V/2019 za
2019-04-26 uchwała 55/2019 VI/2019 wstrzymał się
2019-04-26 uchwała 56/2019 VI/2019 wstrzymał się
2019-04-26 uchwała 57/2019 VI/2019 za
2019-04-26 uchwała 57/2019 VI/2019 za
2019-04-26 uchwała 58/2019 VI/2019 za
2019-04-26 uchwała 59/2019 VI/2019 za
2019-04-26 uchwała 60/2019 VI/2019 za
2019-04-26 uchwała 61/2019 VI/2019 za
2019-04-26 uchwała 62/2019 VI/2019 za
2019-04-26 uchwała 63/2019 VI/2019 za
2019-04-26 uchwała 64/2019 VI/2019 za
2019-04-26 uchwała VI/55/2019 VI/2019 wstrzymał się
2019-05-31 Uchwała Nr VII/69/2019 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,restaruratorskie i roboty budowlane przy zabytkjowym kościele filialnym p.w.św.Katarzyny w miejscowości Rosowo gmina Stara Dąbrowa VII/2019 za
2019-05-31 uchwała 65/2019 VII/2019 za
2019-05-31 uchwała VII/66/2019 VII/2019 za
2019-05-31 Uchwała VII/67/2019 zmiany w budżecie gminy VII/2019 za
2019-05-31 Uchwała Nr VII/68/2019 WPF VII/2019 za
2019-05-31 uchwała VII/69/2019 dotacja Rosowo VII/2019 za
2019-05-31 Uchwała Nr VII/66/2019 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego,leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,wyznaczenia inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso, VII/2019 za
2019-05-31 Uchwała Nr VII/66/2019 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego,leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,wyznaczenia inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso, VII/2019 za
2019-06-28 uchwałaVIII.70.2019 wotum zaufania VIII/2019 za
2019-06-28 Uchwała VIII/71/2019 sprawozdanie finasowe VIII/2019 za
2019-06-28 Uchwala VIII.72/2019 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018r. VIII/2019 za
2019-06-28 Uchwała VIII/73/2019 odwołania Skarbnika Gminy VIII/2019 za
2019-06-28 uchwała VIII/74/2019 powołania skarbnika Gminy VIII/2019 za
2019-06-28 Uchwała VIII/75/2019 zespół do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników VIII/2019 za
2019-06-28 Uchwała VIII/2019 zmiany w budżecie gminy Stara Dąbrowa na 2019r. VIII/2019 za
2019-06-28 Uchwała VIII/76/2019 VIII/2019 za
2019-06-28 VIII/77/2019 VIII/2019 za
2019-06-28 VIII/78/2019 VIII/2019 za
2019-06-28 VIII/80/2019 odstąpienie od trybu przetargowego VIII/2019 za
2019-06-28 VIII/81/2019 VIII/2019 za
2019-06-28 VIII/82/2019 zmiana samorządowej instytucji kultury GCK i zmiany jej statutu VIII/2019 za